Årsmöte 2024 

KALLELSE ÅRSMÖTE
Djursholms Ridklubb den 18 februari 2024, kl.10.00

Årsmötet genomförs i loungen med kaffe/te och smörgås som serveras.

Årsmötet äger rum söndagen den 18 februari kl.10.00 och kommer att genomföras fysiskt på ridanläggningen. En Teams-länk kan göras tillgänglig efter önskemål.

Kallelse och dagordning publiceras på ridklubbens anslagstavla och på hemsidan www.djursholmsridklubb.se, samt via DRKs sociala mediekanaler senast 10 dagar före årsmötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande publiceras på DRKs hemsida en vecka innan årsmötet. Se nedan!

På programmet står även utdelning av förtjänsttecken, avtackning av avgående ledamöter samt andra uppmärksammande av särskilda insatser.

Förhandsanmälan till årsmötet senast måndag den 12/2

För att vara med på årsmötet ser vi gärna att Du föranmäler Dig. Klubben bjuder på kaffe, te och smörgås till föranmälda medlemmar.

Vänligen maila Din anmälan till Helena på kansliet senast den 12/2 (skriv gärna Anmälan Årsmöte i rubriken): info@djursholmsridklubb.se

Varmt välkomna!
Djursholms Ridklubbs styrelse

Dagordning Årsmöte 18 februari 2024

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande för mötet

4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av föredragningslista

7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år

14. Övriga ärenden som enligt 15 § kan upptas till beslut på årsmöte.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 § andra stycket angivna antalet

16. Val av ordförande för föreningen

17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (27 §)

20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag

21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

24. Sammanträdets avslutande.

Handlingar till Årsmötet 2024

Kallelse och Dagordning DRK Årsmöte 2024 som pdf.

Valberedningens förslag DRKs styrelse 2024

Förslag till Valberedning 2024

Djursholms Ridklubb Årsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Styrelsens förslag till höjning av årsavgift år 2025

Verksamhetsplan och grov budget för år 2024

Revisionsberättelse 2023

Djursholms Ridklubb och Djursholms Ridskola, Gärdestorp, 2024.
Foto: Reed Alveheim